• เจ้าหน้าที่ประจำสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย

นายพรภิรมย์ เพ็ชรทิพย์ หัวหน้าสำนักงาน
นายพจน์ ทรัพย์เย็น ฝ่ายการเงินและบัญชี
นายปฐวี มณเฑียร ฝ่ายทะเบียนและแข่งขัน
นายศรัณยู ว่องสาริกิจ เจ้าหน้าที่ธุรการ
ร้อยตรีสมคิด ว่องสาริกิจ ฝ่ายอาคารและสถานที่
นางสาวฐิตาภรณ์ ฤทธิรงค์ ฝ่ายประสานงาน
นางลัดดาวรรณ ชุณหพิมล ฝ่ายเทคโนโลยี และ นโยบายและแผน

ผู้ผ่านการอบรมในระดับ นานาชาติ

ผู้ผ่านการอบรมในระดับ นานาชาติ คลิก ลิงค์