ซึ่งประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขัน รวม 11 ประเภท

(11 เหรียญทอง)

-คณะนักกีฬาเปตองทีมชาติไทย ประกอบไปด้วย นักกีฬาชาย 12 คน, หญิง 12 คน

โค้ช 6 คน และผู้จัดการทีม 1 คน รวม 31 คน

ตามโปรแกรม ดังนี้.-

..วันที่ 4 พ.ค.66 เวลา 07.35น.

-ออกเดินทางโดยสายการบิน”ไทยสไมล์”

เที่ยวบิน WE 586 ถึงกรุงพนมเปญ 08.50น.

..วันที่ 5 พ.ค.66 เวลา 10.00น.

-ประชุมผู้จัดการทีม

..วันที่ 6 พ.ค.66 (ชิง 2 เหรียญทอง)

-Shooting ชาย

-จ.ส.อ.สุพรรณ ทองภู

-Shooting หญิง

-ส.ท.หญิง รสสุคนธ์ ทองถนอม

..วันที่ 7 พ.ค.66 (ชิง 2 เหรียญทอง)

-เดี่ยวชาย

-นายอัครชัย หมีคง

-เดี่ยวหญิง

-น.ส.ศิริอร สาระชีพ

..วันที่ 8 พ.ค.66 (ชิง 2 เหรียญทอง)

-คู่ชาย

-ส.ท.เอกรินทร์ แก้วลา

-นายรัชตะ คำดี

-คู่หญิง

-ร.อ.หญิง ทองสี ตะมะโคตร

-ร.ท.หญิง พันธ์ทิพา วงศ์ชูเวช

..วันที่ 9 พ.ค.66 (ชิง 1 เหรียญทอง)

-คู่ผสม

-พ.อ.อ.ศราวุฒิ ศรีบุญเพ็ง

-จ.อ.หญิง นันทวัน เฟื่องสนิท

..วันที่ 10-11 พ.ค.66 (ชิง 2 เหรียญทอง)

-ทีมผสม (1 หญิง + 2 ชาย)

-น.ส.ปิยะมาตร ประภัสสร

-นายพงศกร อินภู่

-นายภาณุกร ฤกษ์สนิท

-ทีมผสม (1 ชาย + 2 หญิง)

-นายอนุพงษ์ คำฟู

-พ.อ.อ.หญิง ณัฎยา อยู่ทอง

-น.ส,สุดารัตน์ ฑะซ้อน

..วันที่ 12-13 พ.ค.66 (ชิง 2 เหรียญทอง)

-ทีมชาย

-จ.อ.ธนากร สังข์แก้ว

-ส.อ.อนุพล ภาฑันณ์

-นายถาวรสิทธ์ ราชโคตร

-พล.อส.เจริญวิทย์ เกตุสัตบรรณ

-ทีมหญิง

-จ.ท.หญิง อัมพวัน สุวรรณพฤกษ์

-น.ส.ลลิตา เชี่ยวชาญ

-น.ส.คันธรส ชูช่วย

-น.ส.ปนัดดา จันด้วง

..วันที่ 14 พ.ค.66 เวลา 09.40น.

-เดินทางกลับโดยสายการบิน”ไทยสไมล์”

เที่ยวบิน WE 587 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

เวลา 11.00น. โดยสวัสดิภาพ

-ขอพวกเราชาวเปตองจงช่วยกันส่งกำลังใจไปเชียร์ทีมนักกีฬาเปตองประเทศไทยให้คว้าเหรียญทองในการแข่งขันเปตองกีฬาซีเกมส์

ที่ประเทศกัมพูชาในครั้งนี้กันด้วย นะครับ

-ขอบคุณครับ.

——————————

-หมายเหตุ

ทีมเปตอง Thailand จะทำการ “ไลฟ์สด”

ในเพจ “สมาคมเปตองไทย” โดย “แอดมิน”

มืออาชีพ ทุก Events ที่นักกีฬาเปตองทีมไทย

ลงทำการแข่งขันในทุกรอบ จนถึงรอบ Final ด้วย/โปรดติดตาม.