ตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

 1. นายศักด์เกษม ชนะจิต
 2. นายโรจน์รวี ชัยรัตน์
 3. นายพัฒนพงศ์ สมุทรหล้า
 4. เรืออากาศตรี จีระศักดิ์ คงพิบลูย์
 5. นายเริงณรงค์ ไชยภูมิ
 6. พันจ่าอากาศเอกปรีชา บุญยืนมั่น
 7. นายวิวัฒน์ เมืองพันธ์
 8. นายบุญจอง วิจิตรเวชการ
 9. นายศุภกิจ ยินดีพจน์
 10. นายยุทธนา โถสัมฤทธิ์
 11. นายเดชา พงษ์ขาว
 12. นายไชยวัฒน์ เนาวะเศษ
 13. นายสบโชค ดาราวิทยากร
 14. นายดนัย ทรัพย์สิน
 15. นายสุพรรณ ชมพูวิเศษ