รายชื่อนักกีฬา ตัวแทนทีมชาติไทย คัดแข่งขัน วันที่ 12-20 พ.ค. 2565 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

นักกีฬาชาย จำนวน 8 คน ดังนี้

 1. ส.อ. สุพรรณ ทองภู
 2. จ.อ.ธนากร สังข์แก้ว
 3. ส.อ.อนุพล ภาทันณ์
 4. นายถาวรสิทธิ์ ราชโคตร
 5. ส.ท.เอกรินทร์ แก้วลา
 6. นายรัชตะ คำดี
 7. นายพงศกร อินภู่
 8. นายอนุพงศ์ คำฟู

นักกีฬาหญิง จำนวน 8 คน ดังนี้

 1. นางสาวจีระวรรณ กัลยา
 2. นางสาวอภิญญา นวลวิจิตร
 3. นางสาวลลิตา เชี่ยวชาญ
 4. ร.ต.อ.หญิง พรทิพย์ บุญเพชร
 5. ส.ต.หญิง รสสุคนธ์ ทองถนอม
 6. ส.ต.ต.หญิง สุนิตรา พ่วงอยู่
 7. พ.อ.อ. ณัฎยา อยู่ทอง
 8. น.ส.สุดารัตน์ ทะช้อน

ผู้ฝึกสอน

 1. นายเอนก ภูก๊ก
 2. พล.ต.ต.หญิง ฤชุมน วิชัยดิษฐ
 3. จ.ส.อ.เถลิงเกียรติ์ ภู่สะอาด

ผลงาน

 • เหรียญทอง ประเภท shooting ชาย จาก สุพรรณ ทองภู

และเหรียญทองประเภท คู่ชาย ทีมผสม ทีมชาย