คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทย
วาระ ตุลาคม 2562 – ตุลาคม 2566

นายธรรมนูญ หวังหลีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
นายไกรสีห์ กรรณสูตนายกสมาคม
นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ อุปนายกสมาคม
นายบุญญนิตย์  วงศ์รักมิตร  อุปนายกสมาคม
นายชุริน ภัทรดิลก อุปนายกสมาคม
นายอำนาจ สุชาโต กรรมการ
นายยรรยง ประพนธ์พันธุ์กรรมการ
พลอากาศเอก พิชัย เขม้นจันทร์กรรมการ
พลเรือตรี พันธุ์ธัช สุภาชัยกรรมการ
นายสุรพงษ์ รงศิริกุลกรรมการ
นายพีระ จันทรกรรมการ
นายวิทยา รักษ์พงษ์ นายทะเบียน
นายถาวร จำปาเงินสิทธิประโยชน์
นายภัทรกฤช เตชะศิกานต์เหรัญญิก
นางศุภนนาฎ ล้ำเลิศประชาสัมพันธ์
นายณรงค์ กิจอุดมเทคนิค
นายสัญชัย เพียรศักดิ์นุสรณ์ปฏิคม
เรืออากาศตรี ปรารภ ทองประเทศเลขาธิการ
นาวาเอก เกษม พรหมเย็นรองเลขาธิการ